اعتماد و شفافيت؛ شاه كليد توسعه كمی و كيفيت بانك شهر
بانك شهر، بانك خصوصی و تخصصيست كه مدت زمان زيادی از تولد آن نمی گذرد اما حركت پرشتاب آن در دو سه سال اخير به گونه‌ای است كه شايد بتوان گفت، گوی سبقت را از ديگر بانك‌ها ربوده است.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۸
 
اعتماد و شفافيت؛ شاه كليد توسعه كمی و كيفيت بانك شهر
 
بانک شهر، بانک خصوصی و تخصصيست كه مدت زمان زيادی از تولد آن نمی گذرد اما حركت پرشتاب آن در دو سه سال اخير به گونه‌ای است كه شايد بتوان گفت، گوی سبقت را از ديگر بانک ها ربوده است.

ساختار منظم، قانونمند، شفاف در كنار تبليغات مفيد‌، مؤثر و منحصر به فرد اين بانک در كنار ارايه خدمات مطلوب، بانک شهر را به گونه‌ای معرفی و در اذهان شهروندان جا انداخته است كه هر حركتی نوين در اين بانک با استقبال قابل ملاحظه از سوی شهروندان مواجه می شود.

براي مثال پيشخوان‌های شهر‌نت بانک شهر كه خدمت نوينی است از اين بانک در مدت زمان كوتاهی توانست جای خود را در بين همه آحاد جامعه باز كند.

از سوی دیگر در آستانه برگزاری مجامع بانک ها شنيده‌ها حاكی از آنست كه به زودی سرمایه بانک شهر از ١٦هزار به ٢٠هزار ميليارد ریال ارتقاء می يابد.

اين امر بدان معنی است كه در كمتر از سه سال، منابع این بانک با افزايش ٥برابری خود از ٤هزار به ٢٠هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

حركتی كه در نظام بانكی کشور نه كم‌نظير، بلكه بی نظير است.

اين امر می تواند الگوی مناسبی باشد برای موسسات مالی و اعتباری تا ضمن پرداختن به آخرين دستاوردهای فناوری، تكيه بر شفافيت مالی، اعتمادسازی و جذب منابع همواره در چارچوب قوانين تعريف شده بانكی حركت كند و مورد تحسين آحاد مختلف جامعه و حتی بانک مركزی و نهاد‌های نظارتی نيز قرار گيرند.

در نهایت باید به این نکته اذعان داشت که بی ترديد ساختار اقتصادی كشور مگر با بهبود عملكرد بانک ها به عنوان ساختارهای پيش‌زمينه و زیرساختی بهبود نخواهد يافت.
کد مطلب: 7386